Sverige-Frankrikestiftelsens behandling av personuppgifter 

Datasekretess är mycket viktigt för Sverige-Frankrikestiftelsen och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

 

Sverige-Frankrikestiftelsen behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Sverige-Frankrikestiftelen fungerar enbart som registerförare och behandlar personuppgifterna för stiftelsens räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sverige-Frankrikestiftelen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

 

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

 

Vilka är dina rättigheter?

 

Rätt till tillgång: 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Sverige-Frankrikestiftelen behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har medlemskap hos oss kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt medlemskap.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Sverige-Frankrikestiftelen med undantag av följande situationer:

  • du har ett pågående ärende med oss
  • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

 

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på våra legitima intressen.  Sverige-Frankrikestiftelen fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

  • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
  • Ändra inställningarna för ditt konto hos oss.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Sverige-Frankrikestiftelen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Sverige-Frankrikestiftelen begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Sverige-Frankrikestiftelens legitima intresse, ska Sverige-Frankrikestiftelen begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
  • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Sverige-Frankrikestiftelen begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
  • Om Sverige-Frankrikestiftelen inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på dataskydd@allaarvisuperhjaltar.se.

Personuppgiftsombud:
Vi hanterar kontinuerligt dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dataskydd@allaarvisuperhjltar.se och ange DPO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Sverige-Frankrikestiftelen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 

Scroll to Top